By szybko i sprawnie wykonać sprawozdania łączne dla jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw potrzebujesz je zweryfikować w chwili przyjmowania. Kiedy robisz to ręcznie bez wsparcia ze strony systemu informatycznego, to potrzebujesz algorytmu do takiej weryfikacji.

Przygotowałam dla ciebie listę podstawowych kroków, które możesz wykonać biorąc do ręki bilans jednostki (Bj), zestawienie zmian w funduszu (zzf) i rachunek zysków i strat (rzis).

Przyjmijmy typowe oznaczenia: BO dla początku roku oraz BZ dla jego końca a dla typów jednostek użyjmy skrótów: JB – jednostka budżetowa, ZB – zakład, GP – gospodarstwo.

Formuła 1. Sumy bilansowe W bilansie musi być spełniona formuła

Aktywa BO = Pasywa BO

Aktywa BZ = Pasywa BZ

Poprawność sporządzenia bilansu wiąże się również z zasadą równości sald Wn=Ma w zestawieniu sald na początek i koniec roku. Kwoty aktywów i pasywów nie pokrywają się z sumami sald Wn i Ma.

Formuła 2. Fundusz Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A Fundusz i w zzf w wierszach VII Fundusz (IV.+V.-VI.)

Bj-BZ-A = zzf-BZ-VII

Jak czytać symboliczny zapis?

Bj-BZ-A: pierwszy człon wskazuje na dokument: Bj – bilans jednostki, drugi człon wskazuje na kolumnę początek lub koniec okresu – BZ oznacza stan na koniec roku, trzeci człon wskazuje na symbol wiersza dokumentu z pierwszego członu A.

Formuła 3. Fundusz jednostki Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.I Fundusz jednostki na początek i koniec odpowiednio do kwot w zzf w wierszach I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) oraz IV Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (I.+II.-III.)

Bj-BO-A.I = zzf-BZ-I

Bj-BZ-A.I = zzf-BZ-IV

Formuła 4. Wynik finansowy netto

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II Wynik finansowy netto na koniec roku odpowiednio do kwot w zzf w wierszu V Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) oraz w rzis N. Zysk (strata) netto (K-L-M) na koniec roku

Bj-BZ-A.II = zzf-BZ-V = rzis-BZ-N.

Formuła 5. Zysk/strata Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II.1.1 Zysk netto (+) na początek roku (albo A.II.1.2 Strata netto (-)) ze stanem na koniec roku odpowiednio do kwot w zzf w wierszach II.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły lub III.1 Strata za rok ubiegły i kwoty wpisanej do rzis N.Zysk (strata) netto (K-L-M) na początek roku. Ponieważ strata wpisywana jest ze znakiem + w zzf w pozycji III.1 Strata za rok ubiegły, to formule porównujesz ją z wartością bezwzględną strat zapisanych w bilansie i rzis. Symbolicznie zapis tych formuł przedstawia się więc następująco:

dla straty: |Bj-BO-A.II.1.2| = zzf-BK-III.1 = |rzis-BO-N.|

dla zysku: Bj-BO-A.II.1.1 = zzf-BK-II.1 = rzis-BO-N.

Jeszcze uwaga dotycząca JB, które posiadały rachunek dochodów własnych. W sprawozdaniu finansowym pokazuje się jego elementy razem dla JB i rachunku jako sumę. To oznacza, że nie może pojawić się w sprawozdaniach JB jednocześnie zysk i strata. Taka sytuacja może pojawić ci się dopiero w sprawozdaniach łącznych (n.p. urząd wykazuje zysk a inne jednostki stratę)

Formuła 6. Nadwyżka środków obrotowych (-)

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) na początek roku do kwoty w zzf w wierszu III.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły. Ta formuła dotyczy ZB.

Bj-BO-A.III = zzf-BZ-III.3

Na koniec roku już sprawdzasz zgodność tylko dla  ZB kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) do kwoty w zzf w wierszu VI Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

Bj-BZ-A.III = zzf-BZ-VI

Formuła 7. Odpisy z wyniku finansowego (-) Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) na koniec roku (mogą wystąpić ze względu na likwidacje GP) do kwoty w zzf VI Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

Bj-BZ-A.IV = zzf-BZ-VI

Ta formuła dotyczy GP. I na koniec powyższe formuły graficznie. Pola oznaczone odpowiednio takim samym kolorem powinny zawierać identyczne kwoty (z dokładnością do znaku + i – dla straty, o której pisałam wyżej).

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum